Regulamin E-karty Podarunkowej

Dane do szybkiej komunikacji ze sprzedawcą

By Insomnia

ul. Kwitnącego Sadu 2

02-202 Warszawa

adres e-mail: sklep@byinsomnia.pl

nr telefonu: + 48 515 818 600

Definicje

1. Elektroniczna Karta Podarunkowa (także „Karta”) - generowana przez Wystawcę elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego), potwierdzająca prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie Podarunkowej na towary lub usługi w sklepie internetowym Byinsomnia.com, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

2. Nabywca - osoba, która otrzymuje od Wystawcy Elektroniczną Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wystawcy środków pieniężnych;

3. Sklep Byinsomnia.com (także „Sklep”) - sklep internetowy prowadzony pod adresem www.byinsomnia.com, umożliwiający zakup Elektronicznej Karty Podarunkowej oraz jej wykorzystanie.

4. Użytkownik – każdorazowy okaziciel Elektronicznej Karty Podarunkowej.

5. Transakcja – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary lub usługi poprzez obniżenie wysokości Wartości do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości towaru zakupionego przez Użytkownika w sklepie Byinsomnia.com. 

6. Wartość do Wykorzystania – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary lub usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie Byinsomnia.com, 

7. Wystawca – Natalia Pstrokońska prowadząca działalność gospodarcza pod firmą By Insomnia  Natalia Pstrokońska pod adresem 02-202 Warszawa, ulica Kwitnącego Sadu 2, 02-202 Warszawa, wpisaną Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5851078074, REGON 388483466,

§1. Warunki ogólne

1. Karty Podarunkowe mają formę numeryczno-literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem Wartości do Wykorzystania.

2. Zakup Karty odbywa się zgodnie z regulaminem zakupów w Sklepie.

3. Wydanie Elektronicznej Karty Podarunkowej stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego, jeśli tak wynika z tych przepisów.

4. Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji Transakcji.

5. Nabywca lub Użytkownik uprawnieni są do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w celu jej zablokowania. Blokada Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.

6. Nabywca będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia przesłania Karty na adres Użytkownika wskazany przez Nabywcę. Odstąpienie może mieć formę wiadomości e-mail przesłanej na adres Wystawcy Karty. W takim wypadku dezaktywacja Karty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania przez Wystawcę Karty wiadomości o odstąpieniu przez Nabywcę od umowy zakupu Karty.

7. Odstępując od umowy zakupu Karty (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od zakupu Karty Podarunkowej) Nabywca gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Użytkownik nie skorzysta z Karty. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila Nabywcy o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Wystawca Karty będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową w zakresie, w jakim Użytkownik wykorzystał wartość do wykorzystania.

§2.

1. Warunkiem przesłania Karty Podarunkowej Użytkownikowi jest zasilenie jej przez Nabywcę kwotą Wartości do Wykorzystania

§3.

1. Nabywca uprawniony jest do ustalenia następujących parametrów Karty: nominał Karty: nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 1000 zł. , wizerunek wybierany spośród propozycji udostępnionych przez Wystawcę Karty; dane Użytkownika (adres e-mail); oraz własną wiadomość tekstową dla Użytkownika.

2. Nabywca dokonując zakupu karty dla innego Użytkownika, zobowiązany jest do podania jego danych osobowych w postaci adresu email oraz uzyskania zgody Użytkownika w tym zakresie, oraz poinformowanie Użytkownika o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych przez Wydawcę w związku z zakupem i późniejszym wykorzystaniem Karty podarunkowej. Powiadomienie powinno być zgodne z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Sklepu.

§4.

1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty Podarunkowe uprzednio aktywowane przez Nabywcę poprzez ich zasilenie kwotą Wartości do Wykorzystania.

2. Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na pieniądze.

3. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową w okresie jej ważności wielokrotnie, do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania.

4. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych: "Kod promocyjny/ / Gift Card". Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji.

5. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania wyłącznie w sklepie Byinsomnia.com.

6. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regulaminem sklepu Byinsomnia.com.

7. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty Wartości do Wykorzystania, różnica między kwotą Wartości do Wykorzystania a ceną nabywanych towarów określa wartość Karty Podarunkowej po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu nabycia kwoty pieniężnej.

§5.

1. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania, na wniosek Nabywcy lub Użytkownika.

2. W przypadku utraty Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada przez Wystawcę Karty, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości email na adres: sklep@byinsomnia.pl. Wystawca nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez Użytkownika przypisanego Karcie numeru kodu rabatowego.

3. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

  a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

  b) braku odpowiednich środków - Wartości Do Wykorzystania - na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,

  c) wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wystawcy Karty. W takim wypadku Wystawca w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.

4. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

5. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie Byinsomnia.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zasilenie Karty Podarunkowej wartością zwróconych towarów powoduje odnowienie ważności karty, tj. w takiej sytuacji termin do jej skorzystania biegnie na nowo.

6. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi Wystawcy powyższe za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@byinsomnia.pl

7. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wystawcę w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę lub Użytkownika.

§6.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Nabywca przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, regulaminem Sklepu oraz Polityką prywatności oraz do przestrzegania jego postanowień

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.byinsomnia.com

4. Wystawca ma obowiązek przekazania Nabywcy lub Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.